Archives for Pastoral Statement

MAFUNSO OKAMBIRANA OKONZEKERA MSONKHANO WA MABISHOPU PA ZA MOYO WA ACHINYAMATA OMWE UDZACHITIKE MU CHAKA CHA 2018

Cholinga cha mafunsowa ndi kuthandiza Mpingo kuti mwa ufulu ufotokoze za m’mene ukuwonwre za moyo wa achinyamata ndi kuunikira bwino m’mene akuthandizidwira kuvomera kuitanidwa kwawo kuti pakutero tikhale ndi mfundo…
Continue Reading